Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie Lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Przygotowanie planu poprzedza zawsze dokładna inwentaryzacja i ocena stanu lasu. Leśnicy określają takie cechy lasu, jak struktura, budowa, wiek, skład gatunkowy, stan zdrowotny, warunki glebowo-siedliskowe itp. W działaniach przewidzianych do realizacji uwzględnia się cele gospodarki leśnej i funkcje, jakie pełnią lasy w urządzanym nadleśnictwie.

Przed sporządzeniem planu urządzenia lasu leśnicy dokładnie inwentaryzują zasoby leśne i oceniają stan lasu

Współczesne plany gospodarowania na terenach leśnych wykonuje się, wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki.  Podstawowym narzędziem pracy jest tu leśna mapa numeryczna (LMN), będąca częścią systemu informacji przestrzennej (GIS). Mapa ta w sposób graficzny przetwarza i przedstawia dane zebrane podczas prac terenowych. Od lat w urządzaniu lasu stosuje się również coraz doskonalsze metody wykorzystywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, które uzupełniają wyniki prac terenowych.

Czasami plan urządzenia lasu może być opracowywany na okres krótszy niż 10 lat. Dzieje się tak w uzasadnionych przypadkach, na przykład gdy wystąpią duże szkody lub klęski żywiołowe.

Plan urządzenia lasu powinien zawierać m.in.:

  • opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
  • analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,
  • program ochrony przyrody,
  • określenie zadań związanych z pozyskaniem drewna, zalesieniami i odnowieniami, pielęgnacją i ochroną lasu, gospodarką łowiecką i tworzeniem infrastruktury leśnej (budynki, drogi).

Plan urządzenia lasu wykonywany jest na podstawie obowiązującej w Lasach Państwowych instrukcji.

Instrukcja urządzania lasu

Obowiązujący plan urządzenia lasu w Nadleśnictwie Brzozów został zatwierdzony przez Ministra Środowiska w roku 2007. Plan określa zasady gospodarowania w lasach na lata 2007-2016.

Główne zadania do wykonania w tym czasie to:

1.       Pozyskanie drewna netto maksymalnie 891 463 m3 drewna

2.       Pielęgnowanie lasu na powierzchni minimum 13 153 ha

Ponadto zadania dotyczące zalesień, odnowień, pielęgnowania i innych.

Zgodnie z zasadami trwale zrównoważonej gospodarki leśnej określono podział lasów z terenu Nadleśnictwa Brzozów na gospodarstwa:

- specjalne (6%) - które to stanowią powierzchnie badawcze, lasy glebochronne o dużym nachyleniu, wyłączone drzewostany badawcze, lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody oraz lasy stanowiące ostoje dzikiej zwierzyny;

- lasów ochronnych (91%)

- przerębowo-zrębowe (2%)

- przebudowy – drzewostany wymagające pilnej przebudowy (1%)

Częścią planu urządzenia lasu jest również plan ochrony przyrody, zawierający opis walorów ważnych przyrodniczo oraz kierunki postępowania, aby rzadkim gatunkom roślin i zwierząt zapewnić jak najlepszą ochronę w kontekście prowadzenia gospodarki leśnej.